مقالات و پایان نامه ها

b (1919)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه شهيد بهشتي دانشکده علوم زمين گروه آموزشي جغرافياي طبيعي پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد )M.Sc( رشته: جغرافياي طبيعي – اقليم شناسي کاربردي عنوان: تاثير اقليم در تيپولوژي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1920)

پرديس بين‌المللي ارس گروه حقوق پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته‌ي حقوق(گرايش خصوصي) عنوان فارسي بررسي تطبيقي آثار،احکام و شرايط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگي در حقوق موضوعه ايران استاد راهنما ادامه مطلب…

By 92, ago