مقالات و پایان نامه ها

b (1988)

دانشکده علوم پاياننامه جهت اخذ درجهي کارشناسي ارشد رشتهي شيمي ( گرايش شيمي فيزيک) تحت عنوان: بررسي اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتري سرب- اسيد استاد راهنماي اول: دکتر سپيده بانيسعيد استاد راهنماي دوم: پروفسور ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1989)

بسم الله الرحمن الرحيم دانشکده صدا و سيما – قم گروه هنرهاي رسانه اي پايان نامه کارشناسي ارشد رشته ادبيات نمايشي عنوان : شخصيت پردازي شر بر مبناي تفکر اسلامي (با مطالعه موردي مجموعه تلويزيوني ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1990)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده مديريت- گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش مديريت منابع انساني عنوان: بررسي رابطه ميان سرمايه اجتماعي و تعالي سازماني در دانشگاه تربيت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1991)

تحصيلات تکميلي پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته مديريت فناوري اطلاعات گرايش کسب و کار الکترونيک عنوان: شناسايي و رتبه بندي مولفه هاي سنجش موفقيت سيستم هاي يادگيري الکترونيکي دانشگاهها با رويکرد تحليل شبکه فازي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1992)

تحصيلات تکميلي پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته مديريت فناوري اطلاعات گرايش کسب و کار الکترونيک عنوان: شناسايي و رتبه بندي مولفه هاي سنجش موفقيت سيستم هاي يادگيري الکترونيکي دانشگاهها با رويکرد تحليل شبکه فازي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1982)

مجتمع فني و مهندسي دانشکده مهندسي نساجي پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد مهندسي نساجي – تکنولوژي نساجي اثر گيج پارچه حلقوي پودي بر سيگنال تنفسي لباس هوشمند استاد راهنما: دکتر اسفنديار اختياري استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1993)

دانشگاه ازاد اسلامي واحد دامغان دانشکده علوم پايه رساله براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته بيوتکنولوژي گرايش ميکروبي عنوان طراحي، اناليز بيوانفورماتيکي، همسانه سازي و بيان مولتي توپ انتي ژن اختصاصي کارسينوماي سلول هاي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1983)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته حقوق گرايش: حقوق خصوصي عنوان بررسي تاثير مسئوليت واردکنندگان خسارت بر زيان ديده استاد راهنما دكتر رحيم وكيل زاده نگارنده وجيهه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1994)

دانشکده علوم پاياننامه کارشناسيارشد در رشته‌ي زمينشناسي اقتصادي استفاده از دادههاي استر در تحليل ارتباط سنگشناسي و پتانسيلهاي معدني گنبدنمکي دهکويه، شمال شرقي لار، استان فارس به کوشش سميرا مرادي استاد راهنما دکتر مجيد هاشمي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1984)

بسم الله الرحمن الرحيم بسمه تعالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي عنوان : رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه ادامه مطلب…

By 92, ago